Laatste wijziging: June 2015

Algemene voorwaarden

1. INLEIDING

De website www.ms1to1.be (de 'site') is ontwikkeld en wordt onderhouden door de Genzyme divisie van Sanofi Belgium N.V. ('Genzyme', 'wij' of 'ons'), onderdeel van de Sanofi groep. Wij werken samen met een externe partner, Atlantis Healthcare UK Limited, die namens ons de site host. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de site en uw deelname aan het MS One to One-programma, met inbegrip van de ondersteunende diensten (zoals omschreven in sectie 2) die door dit programma worden aangeboden. Met uw toegang tot en uw gebruik van de site gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. 

Gebruik de site niet indien u het met bepaalde algemene voorwaarden niet eens bent, of indien de site niet voor u is bedoeld (zie sectie 2). 

Genzyme behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, en om nieuwe of aanvullende voorwaarden aan uw gebruik van de site en de aangeboden ondersteuningsdiensten te stellen. Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden zullen per direct van kracht zijn en in deze algemene voorwaarden worden opgenomen. Wij raden u daarom aan om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen voor aanpassingen. De datum waarop deze algemene voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd, staat boven aan deze algemene voorwaarden vermeld. 

2. DOELGROEP EN INHOUD

De site is bedoeld voor beroepsbeoefenaren en mensen met multiple sclerose in België. Het MS One to One-programma verstrekt informatie over producten van Genzyme, informatie over ziekte, gezondheid en levensstijl, voor mensen met multiple sclerose die een product van Genzyme voorgeschreven hebben gekregen (gezamenlijk 'ondersteunde diensten'). 

Genzyme behoudt zich het recht voor om de site, het MS One to One-programma of enig onderdeel ervan, inclusief maar niet beperkt tot geboden of geleverde ondersteunende diensten, naar eigen inzicht, te allen tijde en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid te beëindigen, te wijzigen, tijdelijk te onderbreken of op te heffen.

Aanmelding voor het MS One to One-programma is vereist om gebruik te kunnen maken van specifieke aangeboden ondersteunende diensten. Het is niet toegestaan om andere personen gebruik te laten maken van uw aanmeldingsgegevens.   

De website en het MS One to One-programma verstrekken informatie over gezondheid, fysieke conditie en medische behandelingen. Indien u multiple sclerose heeft, wees u er dan van bewust dat deze informatie slechts informatief is en geen vervanging is van het advies van een arts, verpleegkundige of andere zorgprofessional. De informatie mag in geen geval worden gebruikt om een medische diagnose van een ziekte of lichamelijk probleem te stellen. U dient zich hiervoor altijd tot een arts te wenden. 

3. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

De site is eigendom van Genzyme. De presentatie en alle informatie, inclusief merknamen, logo’s en domeinnamen die op de site staan vermeld worden beschermd door de toepasselijk wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom, en zijn eigendom van Genzyme of aan haar gelieerde ondernemingen, danwel onderworpen aan gebruiksautorisatie. Hetzelfde geldt met betrekking tot ondersteunende hulpmiddelen, nieuwsbrieven, brochures en alle overige vormen van informatie, documentatie of inhoud die als onderdeel van de ondersteunende diensten worden verstrekt, ongeacht de wijze van distributie en het gebruikte medium (gezamenlijk 'ondersteunende materialen').

Niets van de website of van de ondersteunende materialen mag geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, gedownload, geupload, doorgestuurd of anderszins worden gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Genzyme. U mag ondersteunende materialen en andere informatie op de site echter voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik printen of downloaden, mits u daarbij elke aanduiding van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, zoals opgenomen in de betreffende informatie, respecteert. 

Op alle kopieën van de gehele of een deel van de inhoud van de site of de ondersteunende materialen, verschijnt de volgende mededeling: "COPYRIGHT 2015 SANOFI BELGIUM. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN".

Genzyme en de aan haar gelieerde bedrijven behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen tegen elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. 

4. LINKS NAAR ANDERE SITES 

Genzyme en de aan haar gelieerde bedrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van uw gebruik van externe websites waarnaar op de website wordt verwezen. Wij hebben geen invloed op de inhoud van dergelijke externe sites en deze blijven volledig onafhankelijk van Genzyme. Verder houdt het bestaan van een link op onze site naar een externe website in geen geval in dat Genzyme de inhoud van die site en met name het gebruik van die site op enige manier goedkeurt. 

Het is bovendien uw verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat onze website niet besmet raakt met computervirussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke elementen. 

Externe sites kunnen links bevatten die naar onze site verwijzen. Deze hyperlinks mogen niet worden gecreëerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Genzyme. Genzyme is in geen geval aansprakelijk voor de niet-beschikbaarheid van dergelijke externe sites. Genzyme controleert deze sites niet, keurt deze niet goed en is niet verantwoordelijk voor de op deze sites beschikbare of via deze sites toegankelijke inhoud, advertenties, producten of andere materialen. 

5. PRIVACY 

Genzyme respecteert de privacy van iedereen die de site bezoekt. Klik hier om ons privacybeleid te lezen, waarin uw rechten en onze verantwoordelijkheden staan beschreven met betrekking tot persoonlijke gegevens die via onze site worden verzameld.

6. COOKIES

Wij gebruiken zogeheten 'cookies' om het gebruik van de site te optimaliseren en om onze diensten aan u te verbeteren. Klik hier voor meer informatie.

7. BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

U accepteert dat (i) het technisch niet mogelijk is voor Genzyme om te garanderen dat de site altijd foutloos functioneert; (ii) mankementen ertoe kunnen leiden dat de site tijdelijk niet beschikbaar is; en (iii) de werking van de site beïnvloed kan worden door gebeurtenissen en/of zaken waarover Genzyme geen controle heeft, zoals verzendings- en communicatiekanalen tussen u en Genzyme, en tussen Genzyme en andere systemen of netwerken. 

Genzyme en/of haar leveranciers zijn te allen tijde gerechtigd om, tijdelijk of permanent, de site geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of om verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aan te brengen. 

8. AANSPRAKELIJKHEID

Indien u gebruik maakt van onze site en de aangeboden ondersteunende diensten, dan doet u dat op eigen risico. De site en de ondersteunende diensten worden aangeboden 'zoals ze zijn' zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) garanties met betrekking tot geschiktheid voor een specifiek doel. 

Genzyme zal elke redelijke inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat op de site gepubliceerde of in de ondersteunende materialen verstrekte informatie nauwkeurig en actueel is. Genzyme geeft echter geen garantie dat dergelijke informatie correct, actueel of volledig is.  

Genzyme is niet aansprakelijk voor: 

  • schade als gevolg van onnauwkeurigheden, fouten of omissies met betrekking tot op de site gepubliceerde of in de ondersteunende materialen verstrekte informatie; 
  • schade als gevolg van het gebruik van de ondersteunende diensten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) schade als gevolg van (i) (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de ondersteunende diensten, (ii) niet-tijdige levering van de ondersteunde diensten, of (iii) onnauwkeurigheden, fouten of omissies in de geleverde ondersteunende diensten; 
  • schade als gevolg van onrechtmatig handelen van een derde partij, resulterend in een wijziging van de op de site beschikbare of als onderdeel van de ondersteunende diensten geleverde informatie of berichten; 
  • en, meer in het algemeen, all schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van of anderszins verband houdende met (i) de toegang of de onmogelijkheid toegang te krijgen tot de site of de ondersteunende materialen, (ii) het gebruik van de site, inclusief bugs, virussen of andere schadelijke elementen die uw computersysteem of een ander product kunnen besmetten, en/of (iii) de waarde die wordt gehecht aan informatie die, direct of indirect, door de site of de ondersteunende materialen, wordt verstrekt. 

Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing op directe schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Genzyme.  

9. ALGEMENE INFORMATIE

Eigenaar van de site: Sanofi België

Hosting van de site: Atlantis Healthcare UK Limited, geregistreerd in Engeland onder nummer 5897032 en gevestigd op het adres 2nd Floor, Building 5, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YA.  

10. NIETIGHEID

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechtbank nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal deze bepaling worden gewijzigd teneinde de intentie van de partijen zo goed mogelijk weer te geven. Alle andere bepalingen blijven onverminderd van kracht.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De site, diens inhoud en de ondersteunende diensten zijn onderhevig aan de in België van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Eventuele geschillen met betrekking tot de site, diens inhoud en/of de ondersteunende diensten zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Belgische rechtbank.